null Tọa đàm “Khoa học và công nghệ trong phát triển bền vững thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Tin hoạt động
Màu chữ Cỡ chữ
Tọa đàm “Khoa học và công nghệ trong phát triển bền vững thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long”
Th 6, 01/07/2022 | 16:00

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, thủy sản, cây ăn trái của quốc gia. Ở vị trí trung tâm ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của vùng. Trong bối cảnh với cơ hội và thách thức mới, cùng với định hướng chiến lược phát triển bền vững vùng của Đảng và Chính phủ, Trường Đại học Cần Thơ, với nguồn lực và sứ mệnh của mình, đã chủ trì xây dựng và triển khai Đề án Phát triển bền vững ĐBSCL - Tầm nhìn 2045 (SDMD 2045) nhằm nối kết và hợp tác với đối tác liên quan trong và ngoài nước để tổ chức các diễn đàn thường niên, triển khai các chương trình - dự án nghiên cứu và phát triển và xây dựng trung tâm thông tin, tư vấn khoa học công nghệ, nhằm góp phần phát triển bền vững ĐBSCL nói riêng và đất nước nói chung.